statut

statut

Na temelju članka 13. i članka 55. stavka 1. Zakona o udrugama (Narodne novine, 74/14) i
članka 26. Statuta Knjižničarskog društva Rijeka od 07.01.1998., na svojoj Skupštini
održanoj 28. rujna 2015. godine u Rijeci donosi
STATUT
Knjižničarskog društva Rijeka
(u daljnjem tekstu: Društvo)

TEMELJNA NAČELA

Društvo će u promicanju ciljeva i zadaća postavljenih ovim Statutom poštivati  temeljna načela neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti, slobodnog sudjelovanja u javnom životu, slobodnog pristupa informacijama, idejama i mislima u skladu s čl. 19. Opće deklaracije o ljudskim pravima, IFLA-inom Izjavom Knjižnice i intelektualna sloboda te Izjavom o slobodnom pristupu informacijama Hrvatskog knjižničarskog društva, načelo osiguravanja sudjelovanja u upravljanju i razvojnoj politici Društva svim redovnim članovima te načelo jednakog prava svakog člana.

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju pitanja koja se odnose na temeljna načela,  naziv i sjedište, pečat, ciljeve i djelatnosti, članstvo,  prava i obveze članova, upravljanje i tijela Društva predstavljanje i zastupanje, imovinu i financijsko poslovanje,  priznanja i nagrade, javnost rada,  te prestanak rada kao i druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti Društva.

Svi izrazi korišteni u ovom Statutu jednako se odnose na muški i ženski rod.

 

Članak 2.

Društvo je nezavisna, nevladina i neprofitna strukovna udruga koja  djeluje na području Primorsko-goranske županije.

Društvo je osnovano radi zaštite, promicanja i razvoja  knjižničarske struke i djelatnosti te osiguranja profesionalnog integriteta knjižničnih djelatnika.

Društvo se u svome radu zalaže za najvišu razinu profesionalnog djelovanja te za razvoj i očuvanje demokratskih načela zajednice.

Rad Društva je javan.

 

Članak 3.

Društvo je pravna osoba upisana u registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

 

Članak 4

Djelovanje Društva temelji se na dobrovoljnosti i predanosti njegovih članova, predstavnika  i suradnika.                                                                                                                                          

NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 5.

Naziv udruge glasi: Knjižničarsko društvo Rijeka.

Skraćeni naziv glasi: KDR

Prijevod naziva Društva na engleski jezik:  Library Association of Rijeka.

Skraćeni naziv prijevoda: LAR.

Sjedište Društva je u Rijeci.

 

Članak6.

Naziv, skraćeni naziv i sjedište Društva može se promijeniti na Skupštini u skladu s ovim Statutom.

 

PEČAT

Članak 7.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat okruglog oblika promjera 3 cm i na njemu je uz rub upisan naziv Društva: KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO RIJEKA, a po  sredini  pečata  upisano je sjedište Društva: RIJEKA. 

Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti predsjednik Društva i drugi članovi koje on ovlasti.

 

CILJEVI I PODRUČJE DJELOVANJA 

Članak 8.

Ciljevi Društva jesu okupljanje knjižničnih djelatnika na različitim aktivnostima vezanim za:

 • razvojpromicanje i zaštitu knjižničarske struke, djelatnosti i profesije
 • razvoj postojećih i osnivanja novih knjižnica
 • poticanje zanimanja društva za knjigu i knjižnice
 • promicanje i pomaganje u razvijanju i unapređivanju kvalitetnih knjižničnih i informacijskih službi koje trebaju osigurati ravnomjeran i neograničen pristup građi i informacijama za sve korisnike
 • podizanje svijesti o važnosti čitanja i informacijske pismenosti za sve građane
 • podizanje svijesti o potrebi zaštite nacionalne i zavičajne kulturne baštine
 • čuvanje demokratskog prava knjižničarskih djelatnika na slobodno stvaranje, dobivanje i diseminaciju obavijesti

Područje djelovanja Društva s obzirom na ciljeve je kultura i umjetnost- knjižnična djelatnost.

 

DJELATNOSTI

Članak 9.

Društvo svoje ciljeve ostvaruje  sljedećim djelatnostima :

 • zagovara i unaprjeđuje knjižničarsku struku i profesiju te  je na odgovarajući  način predstavlja u javnosti
 • potiče osnivanje i razvitak svih vrsta knjižnica
 • zastupa pravo korisnika knjižničnih usluga i službi na slobodan i jednak pristup knjižničnoj građi i informacijama
 • objavljuje stručne časopise i druge stručne publikacije
 • organizira stručne skupove, savjetovanja, seminare, radionice, tribine i predavanja
 • provodi obrazovanje i stručno usavršavanje knjižničara
 • sudjeluje u oblikovanju javnih politika vezanih za razvoj knjižnica i knjižničarstva
 • sudjeluje u oblikovanju javnih politika vezanih na pravo građana na pristup informacijama u cilju stalne demokratizacije društva
 • predlaže zakonske propise koji se tiču knjižničarske struke i drugih propisa koji se posredno ili neposredno tiču knjižnica i knjižničarstva
 • sudjeluje u radu domaćih i međunarodnih tijela s kojima Društvo surađuje ili je u njih učlanjeno,
 • zalaže se  za bolji društveni i ekonomski položaj knjižničnih djelatnika i knjižnica
 • zalaže se za čuvanje demokratskog prava knjižničnih djelatnika na slobodno stvaranje dobivanje i širenje obavijesti,
 • organizira izložbe  i druge promotivne aktivnosti vezane za knjige, knjižnice, i knjižničarstvo
 • organizira stručne izlete i posjete drugim knjižnicama u zemlji i inozemstvu
 • surađuje  s knjižničarskim i drugim srodnim društvima u Hrvatskoj i inozemstvu
 • surađuje s drugim srodnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu na projektima i programima od zajedničkog interesa

 

Članak 10.

Društvo je redovni član Hrvatskoga knjižničarskog društva, u čijem radu sudjeluje  putem demokratski izabranih predstavnika u skladu s ovim Statutom.

Društvo prihvaća Etički kodeks Hrvatskoga knjižničarskog društva i sve njegove odredbe.

Članak 11.

Društvo se može učlaniti u druge domaće i međunarodne udruge, zajednice ili mreže.                   

Odluku o  tome donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

 

ČLANSTVO

 

Članak 12.

Članstvo u Društvu je dobrovoljno. Članovi Društva mogu biti punoljetne poslovno sposobne fizičke i pravne osobe.

 

Članak 13.

Članovi  Društva mogu biti: redovni, počasni, pridruženi i potporni:

 • Redovni članovi su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, stručni knjižnični djelatnici, djelatni i umirovljeni, koji prihvaćaju Statut i ostvaruju program Društva.
 • Počasni član Društva može postati fizička osoba iz zemlje i inozemstva koji je dao značajan doprinos razvoju knjižnica i knjižničarske djelatnosti. Počasni član dobiva počasnu iskaznicu. Počasne članove na prijedlog Upravnog odbora izabire Skupština.
 • Pridruženi član Društva može postati fizička ili pravna osoba izvan struke koji svojim znanjem i iskustvom može pridonijeti razvoju knjižničarstva.
 • Potporni član Društva može postati fizička ili pravna osoba iz zemlje i inozemstva koji moralno i materijalno podupire djelatnost Društva.

Članak 14.

Fizičke osobe postaju članom Društva prihvaćanjem Statuta, ispunjavanjem pristupnice, plaćanjem članarine i upisom u registar članova.

Umirovljeni knjižnični djelatnici koji su pet godina prije umirovljena bili redovni članovi Društva mogu i dalje biti redovni članovi bez obveze plaćanja članarine.

Počasne, pridružene i potporne članove Društva imenuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora.
Predstavnika pravne osobe članice Društva imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drugačiji način imenovanje.

 

Članak 15.

Odluku o visini članarine donosi Skupština. Svaki član dobiva člansku iskaznicu.

Tajnik u suradnji s blagajnikom vodi registar članova u elektroničkom obliku s podacima o osobnom imenu,  osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu, datumu istupanja iz Društva i kategoriji članstva.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

 

Članak 16.

Prava članova su:

 • da biraju i budu birani u upravna tijela Društva i kao predstavnici u udruženjima u kojima je Društvo član (samo redovni članovi)
 • da budu birani u radne skupine i povjerenstva (svi članovi)
 • da predlažu i ostvaruju godišnji, srednjoročni ili dugoročni program i ciljeve Društva (svi članovi)
 • da budu obaviješteni o općim aktima, radu i poslovanju Društva i svih njegovih upravnih tijela (svi članovi)
 • da usmeno ili pismeno daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva (svi članovi)

Članak 17.

Obveze članova su:

 • da se pridržavaju odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata Društva
 • da ostvaruju ciljeve Društva
 • da se pridržavaju načela utvrđenih Etičkim kodeksom Hrvatskog knjižničarskog društva
 • da čuvaju i podižu ugled Društva
 • da redovito plaćaju članarinu (redovni, pridruženi i potporni članovi),
 • da potiču učlanjivanje novih članova.

Članak 18.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva
 • brisanjem iz registra članova, ako se dvije godine, nakon opomena, ne uplati članarina
 • isključenjem iz članstva
 • smrću
 • prestankom djelovanja Društva

Članak 19.

Član može biti isključen iz članstva, ako prekrši odredbe Statuta i Etičkog kodeksa.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Društva.

Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od dana primitka odluke o isključenju. Odluka Skupštine je konačna.

 

 UPRAVLJANJE I TIJELA DRUŠTVA , UNUTARNJI USTROJ

 

Članak 20.

Članovi upravljaju Društvom neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika.

 

Članak 21.

Društvo ima sljedeća tijela:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Nadzorni odbor

 

Članak 22.

Tijela Društva prijedloge i zaključke donose na sjednicama.

Sjednice i sastanci  tijela Društva mogu biti sazvani i održani elektroničkim putem.

Elektroničkim putem ne može se održati Izborna skupštine Društva  i skupština na kojoj se donose odluke o usvajanju novog  statuta, izmjenama i dopunama statuta  te o prestanku rada Društva.

 

Skupština

 

Članak 23.

Skupština je najviše tijelo Društva. Skupštinu sačinjavaju svi članovi Društva koji imaju pravo glasa definirano Statutom.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

 

Članak 24.

Redovna skupština održava se jednom godišnje.

Izborna skupština održava se svake dvije godine.

Skupštinu saziva predsjednik Društva.

U slučaju njegove spriječenosti sjednicu saziva dopredsjednik.

 

Članak 25.

Skupština se saziva  najmanje 15 dana prije održavanja pozivom svim članovima Društva

Poziv sadrži prijedlog dnevnog reda, dan i mjesto održavanja sjednice.                                          

Sazivač je dužan najmanje 7 dana prije održavanja Skupštine članstvu dostaviti radne materijale i prijedloge o kojima će se raspravljati na Skupštini.

 

Članak 26. .

Skupština Društva:

 • donosi statut, pravilnike  i ostale opće akte te njihove izmjene i dopune
 • donosi smjernice za rad
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 •  usvaja godišnje financijsko izvješće
 • bira i razrješava Upravni i Nadzorni odbor
 • razrješava predsjednika Društva
 • bira predstavnike/delegate  za skupštine i radna tijela pojedinih strukovnih udruženja čiji je Društvo član
 • utvrđuje iznos članarine
 • dodjeljuje nagrade i priznanja članovima
 • odlučuje o žalbama isključenih članova iz Društva
 • odlučuje o učlanjivanju Društva u nacionalne i međunarodne knjižničarske udruge i druga udruženja i istupanju iz njih
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, statusnim promjenama, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva

Članak 27.

Izvanredna Skupština saziva se po potrebi i odlučuje samo o onome što stoji na dnevnom redu poslanom uz poziv na Skupštinu.

Skupštinu Društva saziva predsjednik Društva.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine na zahtjev Upravnog odbora, Nadzornog odbora  ili najmanje jedne trećine redovnih članova Društva.

Ukoliko predsjednik Društva ne sazove  Skupštinu na zahtjev predlagatelja u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za sazivanje,  Skupštinu mogu sazvati sami predlagatelji.

Ako je osobama ovlaštenim za zastupanje i tijelima upravljanja Društva propisanim Statutom istekao mandat, Skupštinu u tom slučaju saziva osoba ovlaštena za zastupanje upisana u registar Društva, ili jedna trećina članova Društva.

Ako ovlašteni sazivatelj Skupštine iz prethodnog stavka ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana, ili ne održi sjednicu Skupštine u daljnjem roku od 30 dana,  mogu je sazvati sami podnositelji zahtjeva.

 

Članak 28.

Skupštinu otvara predsjednik Društva, a  ako je on spriječen otvara je dopredsjednik.  Konačni dnevni red utvrđuje se na redovnoj Skupštini.

Radom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo od tri člana koje Skupština bira iz svoje sredine, a radno predsjedništvo između sebe bira predsjedavajućeg.

Skupština između svojih članova bira tijela Skupštine:

 • verifikacijski odbor od tri člana (za sve vrste skupština)
 • kandidacijski odbor od tri člana za predlaganje kandidata Upravnog i Nadzornog odbora (za izborne skupštine)
 • birački odbor od po tri člana za imenovanje izabranih članova Upravnog i Nadzornog odbora (za izborne skupštine)
 • zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika (za sve skupštine)

O tijeku skupštine vodi se zapisnik koji sastavlja zapisničar. Zapisnik obavezno sadrži mjesto i vrijeme održavanja, dnevni red,  materijale za svaku točku dnevnog reda, zaključke i odluke te rezultate glasovanja. Zapisnik ovjeravaju  ovjerovitelji zapisnika.

 

Članak 29.

Za valjano donošenje odluka  Skupštini treba nazočiti natpolovična većina redovnih članova Društva. Broj prisutnih redovnih članova mora se ustanoviti na početku rada Skupštine, ili ukoliko se sastanak održava elektroničkim putem, ako se očituje više od polovine članova.         

Odluke se na Skupštini donose natpolovičnom većinom prisutnih članova. Svaki član ima jedan glas.                                                                                        O  usvajanju  statuta, te o izmjenama i dopunama statuta te o prestanku rada Društva  mora glasovati najmanje dvije trećine redovnih članova prisutnih na Skupštini. Ako se nije odazvalo dovoljno članova, sukladno  stavku 1.  ovoga članka, održavanje Skupštine se odlaže za sat vremena.  Nakon toga se Skupština održava u prisutnosti najmanje  10/% članova Društva.                                                                                                        U tom slučaju sve odluke izuzev odluka iz stavka 3. ovoga članka donose se dvotrećinskom većinom nazočnih članova.

 

Članak 30.

Glasovanje na Skupštini u pravilu je  javno.

Izbor Upravnog i Nadzornog odbora obavlja se tajnim glasovanjem na listićima.                 

Skupština može dvotrećinskom većinom odlučiti da se i o drugim pitanjima glasuje tajno.

 

Upravni odbor

 

Članak 31.

Upravni odbor je najviše tijelo upravljanja između dvije Skupštine.

Upravni odbor ima devet  članova  koje bira Skupština.

Skupština prilikom biranja članova Upravnog odbora mora voditi brigu o ravnomjernoj zastupljenosti predstavnika iz svih vrsta knjižnica.

Članovi Upravnog odbora na svojoj konstituirajućoj sjednici biraju između sebe predsjednika, dopredsjednika, tajnika i blagajnika.

Mandat članova Upravnoga odbora traje dvije godine. Članovi mogu biti birani najviše dva puta uzastopce

Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora mogu biti samo redovni članovi Društva.

 

Članak 32.

Članstvo u Upravnom odboru prestaje razrješenjem Skupštine, ukoliko član daje neopozivu ostavku ili nastankom jednog od razloga kojim prestaje članstvo u Društvu.

 

Članak 33.

Upravni odbor može kooptirati do jednu trećinu novih članova, s time da se te članove mora potvrditi na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine. Ako se broj članova smanji za polovinu, Nadzorni odbor dužan je u roku od petnaest dana predložiti predsjedniku Društva da pokrene sazivanje Izvanredne Skupštine.

 

Članak 34.

Upravni odbor raspravlja i odlučuje na sjednicama, ukoliko im prisustvuje, odnosno ukoliko je sjednica elektronička da se očituje, natpolovičan broj članova. Sjednice se održavaju najmanje četiri puta godišnje.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

Na svakoj sjednici tajnik vodi zapisnik i potpisuje ga. Zapisnik obvezno potvrđuju članovi Upravnog odbora na prvoj sljedećoj sjednici. Zapisnik se može potvrditi i elektronskim glasovanjem.

 

Članak 35.

Upravni odbor je kolektivno upravno i izvršno tijelo Društva koje:

 • ostvaruje zaključke Skupštine i upravlja radom Društva
 • predlaže izmjene i dopune statuta
 • podnosi Skupštini prijedlog programa i financijskoga plana i odgovara za njegovo ostvarenje
 • imenuje radne skupine i povjerenstva za izvršenje nekog programa i nadzire njihov rad
 • planira održavanje sjednica i podnosi Skupštini izvješće o svome radu
 • izabire urednika, uredništvo i suradnike u obavljanju izdavačke djelatnosti
 • priprema prijedlog pravilnika o nagradama i priznanjima
 • predlaže Skupštini dobitnike nagrada i priznanja,
 • predlaže učlanjenje u nacionalne i međunarodne strukovne udruge
 • imenuje predstavnike Društva u druge organizacije i tijela koja nisu u nadležnosti Skupštine
 • na prijedlog Nadzornog odbora, konačno odlučuje o sukobima interesa članova koji utječu na zajednički interes, sporovima i žalbama članova, u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga

Tajnik  vodi organizacijsku brigu o sastancima i skupovima, vodi zapisnike Upravnog odbora. U suradnji s blagajnikom vodi  evidenciju članstva. Blagajnik je zadužen za blagajničke poslove i uredno vođenje  financijske dokumentacije.

 

Predsjednik

 

Članak 36.

Predsjednika Društva biraju između sebe članovi Upravnog odbora na svojoj konstituirajućoj sjednici. Mandat predsjednika traje dvije godine. Isti predsjednik može biti izabran dva puta uzastopno. Predsjednik Društva mora biti redovni član Društva.

 

Članak 37.

Predsjednik Društva obavlja sljedeće poslove:

 • predstavlja, zastupa i organizira rad Društva
 • podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu Društva
 • odgovara za zakonitost rada i poslovanja Društva, kao i za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća
 • saziva i predsjedava sjednicama Upravnoga odbora, provodi odluke i saziva sjednice Skupštine i Upravnoga odbora, surađuje sa svim ostalim tijelima Društva
 • potpisuje akte što ih donose Skupština i Upravni odbor, te druge akte, ugovore i sporazume u čijem zaključivanju sudjeluje Društvo
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva
 • poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Društva

Članak 38.

Skupština može opozvati/razriješiti predsjednika  ili prihvatiti njegovu ostavku i prije isteka vremena na njegov zahtjev, ili ako se utvrdi:

 • da nije u mogućnosti obavljati svoju dužnost
 • da je zbog bolesti ili nekog drugog razloga postao nesposoban za redovno obavljanje poslova
 • da neosnovano nije ispunio svoje dužnosti ili nije poštivao propise i opće akte Društva  te je time nanio štetu Društvu

Postupak za opoziv predsjednika mogu pokrenuti Upravni odbor,  Nadzorni odbor ili 1/3 članova  Skupštine Društva. Opoziv je konačan ako je za njega glasovala većina nazočnih članova Skupštine.
Razrješenjem predsjednika Skupština mora izabrati novoga predsjednika.

 

Članak 39.

Društvo ima dopredsjednika kojega  bira Upravni odbor između svojih članova.

Dopredsjednik surađuju s predsjednikom Društva. Ako je predsjednik spriječen, on ga zamjenjuju, uz sve ovlasti i obveze predsjednika. Mandat dopredsjednika traje dvije godine. Isti dopredsjednik može biti izabrani dva puta uzastopno.

 

Nadzorni odbor

Članak 40.

Nadzor nad radom i poslovanjem Društva obavlja Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana i jednog zamjenika koje bira Skupština Društva iz svojih redova. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora.

Nadzorni odbor se bira se na dvije godine, a nakon isteka mandata mogu biti birani još jednom.

Nadzorni odbor za svoj je rad odgovoran Skupštini.

 

Članak 41

Nadzorni se odbor konstituira na svojoj prvoj sjednici izborom predsjednika koji vodi rad Nadzornog odbora. Pravovaljane zaključke Nadzorni odbor donosi ako sjednici prisustvuju sva tri člana , odnosno ako odsutnog člana mijenja zamjenik, ili ukoliko se sastanak održava elektroničkim putem, ako se očituju svi njegovi članovi.

 

Članak 42.

Nadzorni odbor prati i nadzire:

 • primjenu Statuta i drugih općih akata Društva
 • provedbu zakonitosti u radu i poslovanju Društva
 • provedbu odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog
 • raspolaganje financijskim i materijalnim sredstvima Društva
 • predlaže Skupštini rješavanje sukoba interesa članova tijela Društva koji štete zajedničkim interesima ili sporova između članova udruge, kao i žalbe članova koje podnesu zbog provođenja ovog statuta i drugih općih akata društva, u roku 30 dana od zaprimanja žalbe,
 • pokreće postupak za sazivanje Izvanredne skupštine, ako utvrdi nepravilnosti u vođenju poslova ili ustanovi povredu Statuta Društva
 • Nadzorni odbor obavlja i druge zadaće za koje je ovlašten odredbama općih akata Društva ili zadaće koje mu povjeri Skupština.

Članak 43.

Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo prisustvovati sjednicama Upravnog odbora ali bez prava odlučivanja.

Nadzorni odbor ima pravo uvida u svu dokumentaciju Društva.

O uočenim nedostacima i nepravilnostima Nadzorni odbor ima pravo i obvezu izvještavati Upravni  odbor i Skupštinu Društva.

 

Članak 44.

O radu Društva u cijelom razdoblju Nadzorni odbor podnosi pisani izvještaj na Skupštini Društva.

Izvještaje potpisuju svi članovi Nadzornog odbora

 

Unutarnji ustroj

Članak 45.

Za obavljanje svojih poslova Društvo može imati i posebnu administrativno ili stručnu  službu i zapošljavati djelatnike (npr. tajnika, računovođu i druge)
Odluku o osnivanju posebne  službe donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora..

Članak  46.

Kao stručni oblik djelovanja zainteresiranih članova mogu se osnivati radne skupine i povjerenstva uz suglasnost Upravnoga odbora.

PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

 

Članak 47.

Društvo zastupa i predstavlja predsjednik Društva u okviru opisane djelatnosti te je ovlašteni potpisnik Društva.

Predsjednik Društva ima ovlaštenja postupati u pravnom prometu te poduzimati pravne radnje u ime i za račun Društva sukladno odredbama zakona i ovog Statuta.

Predsjednik zastupa Društvo u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Bez posebne ovlasti Skupštine, predsjednik ne može postupati kao druga ugovorna strana i s Društvom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun.

 

Članak 48.

Ako je predsjednik spriječen ili odsutan, zamjenjuje ga dopredsjednik

Dopredsjednik koji zamjenjuje predsjednika ima sva prava i ovlasti predsjednika Društva.

 

Članak 49.

Predsjednik Društva, u okviru svojih ovlasti, može dati drugoj osobi pisanu punomoć za zastupanje. Takav opunomoćenik može zastupati Društvo samo unutar spomenutih ovlasti u punomoći.

 

Članak  50.

Osoba ovlaštena za zastupanje:

 • odgovara za zakonitost rada Društva
 •  vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine
 •  odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 •  sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva
 •  obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Društva

RJEŠAVANJE SPOROVA

 

Članak 51.

Članovi Društva sami nadziru rad Društva.

Ako član Društva smatra da je Društvo povrijedilo statut ili drugi opći akt Društva, ovlašten je na to upozoriti Nadzorni odbor Društva, te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove skupština i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Društva  radi zaštite svojih prava propisanih statutom Društva.

 

ODREDBE O OPOZIVU

 

Članak 52.

Mandat u svim tijelima Društva traje dvije godine. Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju. Mandat može prestati i prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili je ne obavlja u skladu s ovim statutom i drugim pozitivnim propisima te odlukama organa Udruge.

Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

 

Članak 53.

Svaki član tijela upravljanja za svoj rad odgovoran je Skupštini Društva. Ako član tijela upravljanja nemarno obavlja svoje dužnosti ili ih uopće ne obavlja, odnosno suprotno odredbama Zakona i Statuta, može biti opozvan.
Postupak za opoziv predsjednika Društva pokreće 1/3 članova Skupštine a za člana Upravnog i Nadzornog odbora  Društva predsjednik Društva, a odluka se donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine.
Mandat novoizabranog člana traje do isteka mandata prethodnika.

 

JAVNOST RADA

 

Članak 54.

Djelovanje je Društva i svih njegovih tijela javno.

Društvo i njegova tijela dužni su pravodobno obavještavati članove Društva i javnost o svom radu.

Za predstavljanje i zastupanje Društva u javnosti i davanje informacija o radu Društva odgovoran je i ovlašten predsjednik Društva.

 

Članak 55.

Društvo svoje članove obavještava:

 • putem poziva i obavijesti
 • putem mrežnih stranica Društva i društvenih mreža
 • putem svojih  glasila

Društvo obavještava javnost o obavljanju svoje djelatnosti  putem svojih  izdanja i putem javnih medija.

 

Članak 56.

Javnost rada Društva i svih njegovih tijela zajamčena je:

 • pravom uvida članova u zapisnike svih tijela Društva
 • pružanjem informacija o radu Društva zainteresiranim institucijama i pojedincima
 • obavještavanjem javnosti o radu Društva putem mrežnih stranica Društva, društvenih mreža i javnih medija.

 

IMOVINA  I  FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 57.

Imovinu Društva čine novčana sredstva koje je steklo uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne  samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine  nepokretne i pokretne stvari  i druga imovinska prava.

Društvo raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

 

Članak 58.

Financijsko poslovanje obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima o vođenju računovodstva neprofitnih udruga.

Upravni odbor može djelomično ili u cijelosti računovodstveno-knjigovodstvene poslove povjeriti drugim fizičkim ili pravnim osobama ovlaštenim za obavljanje računovodstveno -knjigovodstvenih poslova.

 

Članak 59.

Društvo ostvaruje prihode obavljanjem djelatnosti, iz članarine, potpora  iz proračuna, darova i drugih zakonom  dopuštenih izvora.

Sredstva se Društva smiju koristiti samo za namjene iz njegove djelatnosti.

 

Članak 60.

Za svaku kalendarsku godinu Društvo donosi financijski plan i podnosi godišnji obračun.

Godišnji obračuni se donose u zakonski propisanim rokovima.

 

Članak 61.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je predsjednik Društva.

Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju potpisuje osoba koju predsjednik Društva ovlasti.

 

Članak 62.

Predsjednik Društva može samostalno donositi financijske odluke do vrijednosti od

5.000,00 kn.

Za financijske odluke čija vrijednost prelazi 5.000,00 kn predsjednik Društva mora dobiti suglasnost Upravnog odbora.

 

IZDAVAČKA DJELATNOST

 

Članak 63..

Društvo može izdavati glasilo, časopis i druge publikacije, kako tiskane tako i na drugim medijima. Za uspješno izvršavanje programa izdavačke djelatnosti, Upravni odbor bira glavnog urednika, uredništvo i suradnike za svaku pojedinu publikaciju.

 

Članak 64.

Glavni urednik odgovara za sadržaj i stručnost, a Upravni odbor za financijsku opravdanost izdanoga glasila, časopisa odnosno publikacije.

 

PRIZNANJA I NAGRADE

 

Članak 65.

Društvo svojim članovima  dodjeljuje  javna priznanja  za postignute rezultate u  knjižničarstvu  i za doprinos radu i razvoju Društva – Povelju „Ivan Kostrenčić“

Kriteriji za dodjelu Povelje „Ivan Kostrenčić“  reguliraju se Pravilnikom koji na prijedlog  Upravnog odbora donosi Skupština.

Na prijedlog Upravnog odbora Skupština može donijeti i odluku o  drugim javnim priznanjima zaslužnim članovima Društva ili drugim građanima.

 

PRESTANAK  POSTOJANJA DRUŠTVA

 

Članak 66.

Društvo prestaje postojati odlukom skupštine Društva te u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama (Narodne novine, br. 74/14), što se utvrđuje posebnim rješenjem nadležnog tijela državne uprave.

Odluku o  prestanku postojanja Društva objavljuje se u skladu s važećim propisima.

 

Članak 67.

Društvo u postupku likvidacije zastupa likvidator, kojega imenuje Skupština Društva.
Likvidator je fizička ili pravna osoba koja se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz registra udruga. Likvidator ne mora biti član društva.                           Preostala imovina Društva postaje vlasništvo Hrvatskog knjižničarskog društva.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 68.

Statut je  temeljni  akt Društva. Donosi ga  Skupština na prijedlog Upravnog odbora sukladno ovom Statutu. Izmjene i dopune Statuta donose se po istom postupku.

 

Članak 69.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva.

 

Članak 70.

Statut stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva a primjenjuje se danom upisa u registar nadležne državne uprave.                                  Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Knjižničarskog društva Rijeka donesen 7. siječnja 1998. godine.

 

U Rijeci,  28. rujna  2015.

Predsjednica :

Marija Šegota-Novak

Skip to content