PRAVILNIK O DODJELJIVANJU POVELJE "IVAN KOSTRENĈIĆ"

Na temelju članka 65. Statuta, Knjižničarsko društvo Rijeka na redovnoj skupštini održanoj
6. srpnja 2016. u Rijeci donijelo je sljedeći

PRAVILNIK O DODJELJIVANJU POVELJE "IVAN KOSTRENĈIĆ"

1. Opće odredbe

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i postupak dodjeljivanja Povelje „Ivan Kostrenčić“ (u daljnjem tekstu: Povelja). Knjižničarsko društvo Rijeka (u daljnjem tekstu: Društvo) ustanovljuje Povelju kao znak javnog priznanja knjižničnim djelatnicima, članovima Društva, za postignute rezultate u knjižničarstvu te za doprinos u radu i razvoju Društva. Povelja je nazvana imenom prvog hrvatskog profesionalnog knjižničara, Ivana Kostrenčića, rođenog u Crikvenici, koji je posebno zaslužan za razvoj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, kao i cjelokupnog hrvatskog knjižničarstva.

2. Kriteriji za dodjelu Povelje

Članak 2.
Oblik i sadržaj Povelje donosi Skupština Društva na prijedlog Upravnog odbora. Povelja se dodjeljuje dvogodišnje na redovnoj izbornoj skupštini Društva, svake parne godine. Povelju dodjeljuje Skupština Društva na prijedlog Ocjenjivačkog odbora (u daljnjem tekstu:
Odbor). Skupština pokreće postupak dodjele Povelje u godini koja prethodi redovnoj izbornoj Skupštini izborom pet članova Odbora, na prijedlog Upravnog odbora, a temeljem njihove stručnosti, savjesnosti i nepristranosti. Mandat članova Odbora traje do dodjele Povelje s mogućnošću reizbora za još jedan mandat.

Članak 3.
Pravo predlaganja kandidata za dodjelu Povelje imaju svi redovni članovi Društva, knjižnice na području djelovanja Društva i Upravni odbor Društva.

Članak 4.
Povelja se dodjeljuje u dvije kategorije:

 • Najzaslužniji knjižničar u prethodne dvije godine
 •  Za dugogodišnji uzoran rad u Društvu, unaprjeđivanje knjižničarske struke i očuvanje ugleda Društva

U svakoj od kategorija dodjeljuje se po jedna Povelja. Izuzetno u drugoj kategoriji, Povelja se može dodijeliti dvama ili više kandidata uz pravovaljano obrazloženje. Povelja se pojedinom knjižničaru može dodijeliti samo jedanput u svakoj od kategorija. Povelja se ne mora dodijeliti ako Odbor utvrdi a Skupština potvrdi da za to nema osnove.

Članak 5.
Prilikom dodjele Povelje za najzaslužnijeg knjižničara u dvogodišnjem razdoblju Odbor će se rukovoditi prema sljedećim kriterijima:

 • zapaženi rezultati u praktičnom i/ili teorijskom radu u području knjižničarstva (objavljeni radovi, izlaganja, vođenje ili sudjelovanje u projektima, programima)
 • značajna postignuća u segmentu knjižničarstva kojim se kandidat bavi
 • doprinos razvoju lokalnog knjižničarstva i ugledu knjižnice i knjižničarstva u društvenoj zajednici
 • zagovaranje knjižnica i knjižničarstva u lokalnoj i široj zajednici
 • aktivnost u radu KDR-a i osobni doprinos razvoju i ugledu Društva

Članak 6.
Prilikom dodjele Povelje za dugogodišnji uzoran rad u Društvu, unaprjeđivanje struke i očuvanje ugleda Društva Odbor će se rukovoditi prema sljedećim kriterijima:

 •  dugogodišnji uzoran rad u knjižničarskoj struci
 •  opći i stručni/znanstveni doprinos u području knjižničarstva
 •  značajna postignuća i doprinos razvoju knjižnice/knjižnica u kojoj/kojima je kandidat radio
 •  dugogodišnja aktivnost u radu Društva i osobni doprinos razvoju i ugledu Društva

Članak 7.
Obvezna dokumentacija koja se prilaže uz prijavu u obje kategorije je:

 • radna biografija
 • obrazloženje prijedloga iz kojih je vidljivo zadovoljavanje kriterija iz članka 5. ili članka 6.
 • opisane aktivnosti i osobni doprinos radu KDR-a

Članak 8.
Javni poziv za dodjelu Povelje objavljuje Društvo tijekom siječnja u godini kada se održava redovna izborna skupština.
3
Javni poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Društva i šalje elektroničkim putem redovnim članovima Društva.
Prijedlozi s obrazloženjem te svim prilozima kojima se dokazuju činjenice iz obrazloženja upućuju se u pisanom obliku, u zatvorenoj koverti na adresu sjedišta Društva s naznakom „za Povelju Ivan Kostrenčić“.
Rok za prispijeće prijava utvrđuje Ocjenjivački odbor Društva ali ne duži 45 dana od dana objave javnog poziva.

3. Ocjenjivački odbor

Članak 9.
Predsjednik Društva saziva konstituirajuću sjednicu članova Odbora.
Članovi Odbora između sebe biraju predsjednika.
Predsjednik Odbora bira se tajnim glasovanjem svih članova, ako članovi Odbora ne odluče da se glasuje javno. Za predsjednika Odbora izabran je onaj član koji dobije većinu glasova svih članova Odbora. Na isti se način u slučaju spriječenosti predsjednika može odrediti i njegov zamjenik. Sjednice Odbora saziva predsjednik Odbora, koji predlaže i dnevni red. Sjednica se može održati ako je prisutna većina članova Odbora. Na sjednice Odbora poziva se i predsjednik Društva. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova. O radu Odbora vode se zapisnici koji se pohranjuju u arhivi Društva. Dokumentaciju Odbora potpisuje predsjednik, a u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika.

4. Dodjela Povelje

Članak 10.
O podnesenim prijedlozima kandidata, Odbor raspravlja na sjednicama. Prije donošenja konačnog prijedloga o kandidatima, Odbor može tražiti od predlagatelja dodatna objašnjenja i dopune. Konačni prijedlog kandidata za dodjeljivanje Povelje utvrđuje se na sjednici Odbora nakon prikupljenih podataka o kandidatima. Odbor se o predloženim kandidatima izjašnjava tajnim glasovanjem ako članovi Odbora ne odluče da se glasuje javno. Prijedlog kandidata za dodjelu Povelje smatra se odbijenim ako za kandidata nije glasovala većina svih članova Odbora.
Članak 11.
Obrazloženi pismeni prijedlog za dodjelu Povelje Odbor dostavlja Upravnom odboru Društva najkasnije do kraja travnja u godini kada se dodjeljuje Povelja.
4
Na Skupštini Društva predsjednik Odbora ili drugi član kojega odredi Odbor iznosi konačne prijedloge s kraćim obrazloženjem o kandidatima za dodjelu Povelje. Dotadašnji predsjednik Društva uručuje Povelju dobitnicima.
Članak 12.
O dodijeljenim Poveljama tajnik Društva vodi poseban upisnik koji se čuva u arhivi Društva. Društvo upoznaje javnost o dodjeljivanju Povelje putem tiska i drugih sredstava informiranja

5. Završne odredbe

Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na mrežnim stranicama Društva. Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, koji imaju rodni značaj, bez obzira na to koriste li se u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dodjeljivanju povelje „Ivan Kostrenčić“ i Poslovnik o radu Komisije za procjenu predloženih kandidata donijeti na Skupštini Društva dana 23. lipnja 2000. godine kao kao i sve izmjene i dopune Pravilnika i Poslovnika donošene na skupštinama Društva 29. lipnja 2007. godine i 16. prosinca 2011. godine.

Predsjedavajuća Skupštine

Milka Šupraha-Perišić

U Rijeci, 6. srpnja 2016.

Predsjednica Društva:

 Marija Šegota-Novak

Skip to content